ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ลงทะเบียนนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา2/2556

ประกาศ
จาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานบริหารกิจการนักศึกษา
ขอให้นักศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่า ,รายใหม่ ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ทุกชั้นปี ให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันข้อมูลค่าเล่าเรียน ในระบบ e-studentloan ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2556 หลังจากยืนยันในระบบแล้ว ให้นักศึกษาเข้าไปคีย์ยอดเงินค่าเล่าเรียนในระบบของนักศึกษาด้วย หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอน เรียบร้อยแล้ว และให้นักศึกษาพริ้นพริ้นใบยืนยันในระบบ พร้อมกับนำใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 มาส่งที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ตามวันและเวลาดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รายใหม่ ,รายเก่า) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
นักศึกษาเทียบโอน ชั้นปีที่ 1,2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Date: 
Monday, October 7, 2013 - 13:45 to Thursday, October 31, 2013 - 16:45